Reklamačný poriadok internetového obchodu ziapharma.eu

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. 

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť:

ZiaPharma s.r.o.

Generála Klapku 3090, 94501 Komárno, Slovenská republika

IČO: 44358032

DIČ: 2022706620

IČ DPH: SK2022706620

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 22992/N (ďalej ako “ZiaPharma”).

Telefón: +421 915 38 48 58

Kontaktný email: info@ziapharma.eu

„Kupujúci“ je:

– spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

– fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom

2. Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Vyplývajúc z charakteru Tovaru, predávaného v internetovom obchode ziapharma.eu má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. 

3. Lehoty na uplatnenie reklamácie – Záručná doba

Ak na tovare a/alebo jeho obale nie je vyznačená doba použitia tovaru (doba exspirácie), dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare uvedená doba exspirácie, záručná doba sa skončí uplynutím tejto doby exspirácie. V prípade výživových doplnkov a kozmetických tovare je dátum exspirácie uvedený na vonkajšom balení výživových doplnkov alebo kozmetických výrobkov s uvedením mesiaca a roku exspirácie.

V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je výživový doplnok, možno ho vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a)  výživový doplnok v inej forme, výťažky v inom množstve a pomere v jednej dávke alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný             a nebol vopred upozornený predávajúcim,
b)  iný počet balení výživových doplnkov, ako bol objednaný,
c)  výživový doplnok s dátumom exspirácie kratším, ako je čas, ktorý sa má výživový doplnok užívať pri dodržaní dávkovania v súlade             s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov výživového doplnku,
d)  poškodený vnútorný obal výživového doplnku,
e)  výživový doplnok bez písomnej informácie pre užívateľa alebo písomnú informáciu pre užívateľa výživového doplnku, ktorá nie je             v štátnom jazyku,

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Vychádzajúc z charakteru výrobkov pri vadách zistených po doručení a uplatnení reklamácie, môže dojsť iba k výmene tovaru. Záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

4. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) Tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  • si kupujúci vadu spôsobil sám,
  • kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na Tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,
  • reklamácia odporuje povahe Tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny Tovaru,
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti Tovaru,
  • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na Tovar, alebo jeho súčasť.

Ak ide o vadu, vychádzajúc z povahy výrobkov ZiaPharmy, má spotrebiteľ – kupujúci právo požadovať výmenu veci.

Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Reklamácie vrátane výmeny tovaru musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom).

5. Vybavenie reklamácie – miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. 

Reklamovaný tovar je možné zaslať na nižšie uvedenú adresu Slovenskou poštou. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Súčasťou reklamácie by mal byť vyplnený reklamačný formulár alebo písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

  • a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  • b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

 Reklamácia sa uplatňuje e-mailom (oznam) a poštou (Tovar) na adrese:

ZiaPharma s.r.o.

Generála Klapku 3090,

94501 Komárno

Slovenská republika

E-mail: info@ziapharma.eu

Telefón: +421 915 38 48 58

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený reklamačný formulár. Faktúra Vám bola zaslaná na e-mail, ktorý bol uvedený v objednávke, po dodaní tovaru.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru alebo pokladničný blok, ktorý slúži ako záručný list, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.

6. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ziapharma.eu  sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.ziapharma.eu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

7. Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tym nie je dotknutá . Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná  inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní  finančných služieb.

V prípade cezhraničného sporu ma spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 8. 2019

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu zmluvy uzavretej na diaľku

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť otvorený, používaný alebo akokoľvek znehodnotený, inak nárok na vrátenie peňazí zaniká.

Tovar treba zabaliť a poslať na adresu sídla spoločnosti:

ZiaPharma s.r.o.

Gen. Klapku 3090,

94501 Komárno

Často kladené otázky FAQ

Čo znamená Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu?

Pokiaľ ste produkt zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO), ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Toto svoje právo môžete využiť vo chvíli, kedy vám výrobok z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo nezodpovedá vašim predstavám.

Výrobok je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

Ako sa počíta lehota 14 dní?

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Aké dokumenty je potrebné priložiť?

V prípade, že výrobok budete vracať osobne, nezabudnite priniesť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku.

V prípade, že budete výrobok posielať priamo na reklamačné oddelenie odporúčame priložiť tiež vyplnený formulár Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a kópiu nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu, hlavne treba uviesť bankový účet, na ktorý si prajete platbu vrátiť.

Kedy mi vrátite peniaze?

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu?

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom chatu, kde sa vám pokúsime odpovedať na vašu otázku hneď vždy počas pracovných dní od 9:00 do 17:00. Alebo nám zavolajte na mobilné číslo: +421 915 38 48 58

Môžete nám zaslať vašu otázku na e-mail: info@ziapharma.eu

V každom prípade sa budeme tešiť, že vám vieme pomôcť.

Vaša ZiaPharma