Príloha č. 9

Zásady ochrany osobných údajov (web)

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) opisujú spôsob získavania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.ziapharma.eu (ďalej len „webové rozhranie“)

Správcom vašich osobných údajov je:

ZiaPharma s.r.o., Ul. gen. Klapku 3090, 945 01 Komárno, Slovenská republika, (ďalej len „Správca“)
IČO: 44 358 032
DIČ: 2022706620

Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vložka č. 22992/N

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Korešpondenčná adresa: ZiaPharma s.r.o., Ul. gen. Klapku 3090, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Telefónne číslo: 00421917375623
Kontaktný e-mail: gdpr@ziapharma.eu

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Dovoľte nám oboznámiť vás so spôsobom ochrany týchto údajov. Venujte prosím pozornosť aktuálnosti vami poskytovaných osobných údajov. V prípade zistených nedostatkov nás prosím informujte písomne na hore uvedenej korešpondenčnej adrese.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Akými právnymi predpismi sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

1.2. Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú, alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú napríklad:

 • identifikačné údaje –  meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno do používateľského konta;
 • kontaktné údaje – adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje – vek, váha, číslo účtu, informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, trvania a počtu prístupov na webové rozhranie, informácie o predchádzajúcich objednávkach.

2. Získavanie a využívanie osobných údajov

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete prostredníctvom vyplnenia objednávky, pri  zriadení používateľského účtu, alebo pri telefonickej, prípadne mailovej komunikácii s vami.  Niektoré osobné údaje získavame už pri vstupe na naše webové rozhranie prostredníctvom súborov cookies.

2.2. Na akom právnom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru  spracovávame na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, alebo predzmluvných vzťahov, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej spracovávame tieto osobné údaje na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (vedenie účtovníctva, daňové povinnosti, vybavovanie reklamácií, archivácia, a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu,  zabezpečiť pre návštevníka jednoduchší a komfortnejší prístup, správu a vedenie používateľského účtu.
 • Na  vašu e-mailovú adresu na základe nášho oprávneného záujmu môžeme zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa nášho tovaru podobného tomu, ktorý ste si od nás v minulosti objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek písomne odmietnuť.
 • V prípade udelenia súhlasu na našom webovom rozhraní môžeme vaše osobné údaje zadané na tomto  rozhraní  najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu, spracovávať za účelom zasielania marketingových informácií, na vykonávanie interného štatistického zisťovania účinnosti produktu/ov a s tým spojených odporúčaní na ďalšie vhodné produkty, prípadne na ďalšie iné účely, na ktoré ste nám výslovne poskytli súhlas.

Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si vyhradzujeme právo vyžadovať potvrdenie o vašom veku.

 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (nastavením vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získavané prostredníctvom  súborov cookies využívame najmä na účely merania návštevnosti webového rozhrania a zlepšovania našich služieb.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Nami spravované osobné údaje využívame len počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu, na ktoré boli získané. Pri ich spravovaní sa riadime internými predpismi, ako aj záväznou legislatívou platnou v Slovenskej republike.

3. Oboznámte sa prosím s vašimi právami v oblasti osobných údajov

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje výhradne na základe vášho súhlasu (bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu crosstrend@gmail.com;
 • písomne formou listu zaslaného na našu korešpondenčnú adresu;
 • v prípade obchodných oznámení – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať nás o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov bezplatne. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

V prípade, že sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú  nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Vašej žiadosti sme povinní vyhovieť v prípade, ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov v prípade ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

V prípade, že je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vami poskytnutých  osobných údajov  v štruktúrovanom, bežne používanom  a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Akým spôsobom si môžete uplatniť svoje práva?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi si môžete uplatniť prostredníctvom našich vyššie uvedených kontaktných údajov. Zaväzujeme sa poskytnúť vám všetky  informácie a úkony bez zbytočného odkladu.

V otázkach ochrany osobných údajov vám  budeme vždy nápomocní. V prípade vašej nespokojnosti máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27  https://dataprotection.gov.sk, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov.

V prípadoch ak sa vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania, alebo miesto porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo územia Slovenskej republiky v rámci členských štátov Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4. Správa a spracovanie osobných údajov

4.1. Kto spravuje a kto spracováva vaše osobné údaje?

V zmysle Zákona a Nariadenia sme Správcom vašich osobných údajov my. Tieto osobné údaje aj spracovávame.

Vaše osobné údaje pre nás ďalej spracováva  účtovník, Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu v prípade potreby spracovávať externé firmy zaisťujúce právne poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce rozosielanie obchodných oznámení, spoločnosti poverené spracovaním štatistík. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime na základe vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje spracovávajú len nami overení partneri, ktorí sú schopní zabezpečiť potrebné personálne aj technické predpoklady na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa platného Zákona a Nariadenia.

Vaše osobné údaje nie sú štandardne odovzdávané do štátov mimo Európskej únie. Pri používaní služieb Google LLC môžu byť niektoré osobné údaje spracovávané mimo územia členských štátov Európskej únie, konkrétne v Spojených štátoch amerických. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov

4.2. Akým spôsobom spracovávame osobné údaje a ako ich chránime?

Osobné údaje ako aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Je našou povinnosťou a záujmom chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom. Naša spoločnosť prijala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú prednostne uchovávané  na našich zabezpečených serveroch alebo dátových nosičoch v Slovenskej republike.

4.3. Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, alebo profilovaniu?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

5. Cookies

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že odmietnutím používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké cookies a na aké účely ich využíva naše webové rozhranie?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, až do ich vymazania.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sa vo všeobecnosti delia do nasledujúcich kategórií:

1. cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé:

 • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
 • výkonnostné cookies – slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

2. cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web. jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies:

 • funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania si prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
 • cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3. Ktoré služby používajú súbory cookies?

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, Google AdWords a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

V prípade vášho záujmu o využití cookies spoločnosťou Google kliknite na odkaz: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

6. Platnosť Zásad

Tieto Zásady vstupujú do platnosti od 25.05.2018.

V prípade zmien v spracovaní osobných údajov si vyhradzujeme právo tieto Zásady zmeniť. O každej aktuálnej zmene budete informovaní v tomto dokumente.

Ďakujeme za vašu dôveru.

ZiaPhrarma s.r.o.